Monday , November 29 2021

“Хоггүй цэвэр Баян-Өлгий ” аянд цаг уурчид байгууллагын эргэн тойронг болон бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон.


Мэдээлэл байршуулсан: АМДСангийн салбар

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Байгууллагын эргэн тойронг болон бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон

Мэдээлэл байршуулсан: АМДСангийн салбар